Ács, tetőfedő, bádogos
Ács, tetőfedő, bádogos
Ács, tetőfedő, bádogos Ács, tetőfedő, bádogos Ács, tetőfedő, bádogos Ács, tetőfedő, bádogos

Hamarosan...

Hamarosan...